Pravidlá obchodu prirodateraz.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PRIRODATERAZ.SK

PRED UZAVRENÍM ZMLUVY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE OBCHODNÉ PODMIENKY. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK ALEBO POCHYBNOSTÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU [email protected]

E-shop prirodateraz.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetový obchod prirodateraz.sk, ktorý funguje na adrese www.prirodateraz.sk, prevádzkuje spoločnosť PLT GROUP SP. Z O.O.

Datos de contacto:
PLT GROUP SP. Z O.O.
NIP: PL5252670145
ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2,
02-004 Warszawa, Polska
e-mailom: [email protected]
tel. 44 3300272330


§1. Všeobecné ustanovenia

 1. prirodateraz.sk predáva tovar cez internet s použitím domény www.prirodateraz.sk

 2. Objednávky v predajni môžu vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov alebo so súhlasom zákonného zástupcu.

 3. Všetky produkty ponúkané v predajni sú úplne nové a majú záruku výrobcu.

 4. Všetky ceny sú brutto ceny vrátane DPH.

 5. Cena uvedená pri každom produkte je záväzná od momentu odoslania objednávky na realizáciu. Cena zaväzuje zákazníka aj predávajúceho, PLT GROUP SP. Z O. O.

 6. PLT GROUP SP. Z O. O. si vyhradzuje právo: zmeniť ceny ponúkaného tovaru, okrem situácie uvedenej v ods. 5, uvádzanie nového tovaru do ponuky, vykonávanie a zrušenie propagačných a výpredajových akcií na internetových stránkach obchodu alebo ich zmeny.

 7. Ku každej objednávke je vystavený doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra s DPH).

 8. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi kupujúcim a predávajúcim. Konsolidácia, zabezpečenie a zverejnenie podstatných ustanovení uzatvorenej zmluvy prebieha vytlačením a odovzdaním faktúry s DPH alebo špecifikácie objednávky kupujúcemu.


§2. Zadávanie objednávok a platby

 1. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prejdite na stránku www.prirodateraz.sk , vyberte si tovar a na základe správ zobrazovaných kupujúcemu a informácií dostupných na stránke urobte ďalšie technické kroky.

 2. Objednávky sa môžu zadávať prstredníctvom:

 3. "košíka" na stránke obchodu - 24h;

 4. e-mailom (prednostne v prípade individuálnych objednávok) - 24h;

 5. Odoslanie objednávky na adresu [email protected] - 24h;

 6. Obchod potvrdí prijatie objednávky e-mailom do 24 hodín od jej prijatia, pričom si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa zadania objednávky kupujúcim.

 7. Prijatie objednávky obchodom na realizáciu začína po potvrdení údajov kupujúceho a: v prípade objednávok platených na dobierku - po obdržaní informácie o zadaní objednávky, v prípade objednávok platených bankovým prevodom - po prijatí objednávky platba na bankový účet.

 8. Kupujúci môže vybrať nasledujúce formy platby za objednaný tovar: a. hotovosť pri doručení, b. online platba, c. bankový prevod, d. platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, e. BLIK.

 9. Subjektom poskytujúcim službu online platieb je mElements S.A. so sídlom vo Varšave, ulica Prosta 18, 00-850 Varšava, KRS 0000590484, REGON 363203696, NIP 5223047892.

 10. V prípade platby platobnou kartou sa termín realizácie objednávky počíta od momentu pozitívnej autorizácie transakcie.

 11. Ak sa po zadaní objednávky ukáže, že objednaný produkt je momentálne nedostupný, bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom. V prípade takejto situácie sa kupujúci rozhodne pre jej realizáciu (predĺženie čakacej doby alebo zrušenie objednávky).

 12. Kupujúci môže objednávku stornovať alebo v nej vykonávať zmeny len do doby expedície.

 13. Okamih e-mailového potvrdenia zadania objednávky je poslednou možnosťou na opravu nesprávne poskytnutých osobných údajov alebo chybne zadanej objednávky kupujúcim.


§3. Cena a čas dodania

 1. Obchod doručuje kupujúcemu zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

 2. Predajňa neumožňuje osobný odber objednávok.

 3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a uhradiť dlžné sumy za objednaný tovar v súlade so zvolenou formou platby.


§4. Reklamácie a vrátenie tovaru

 1. Poškodený alebo chybný výrobok zašlite späť na adresu subjektu, ktorý je adresátom zásielky, s poznámkou „Reklamácia“.

 2. Náklady na vrátený tovar vráti obchod po prevzatí zásielky a prijatí reklamácie. Všetky reklamácie sú vybavené do 7 pracovných dní odo dňa ich prijatia. Poškodený výrobok bude nahradený plnohodnotným. Ak výmena nie je možná, obchod vráti kupujúcemu ekvivalent ceny produktu a zásielky alebo ponúkne iný produkt.

 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a odstúpiť od zakúpeného tovaru do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, napr. na základe vzorového vyhlásenia o odstúpení od zmluvy pripraveného na použitie. Spolu s vráteným tovarom je potrebné predložiť prehlásenie o odstúpení od zmluvy po telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní obchodu s uvedením dodacej adresy. Obchod garantuje vrátenie sumy rovnajúcej sa cene tovaru do 10 pracovných dní bankovým prevodom na účet uvedený kupujúcim spolu so všetkými platbami vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Zároveň obchod informuje v zmysle čl. 23 Zákona o právach spotrebiteľa, že Kupujúci je v takomto prípade povinný znášať náklady na vrátenie tovaru do predajne.

 4. Podnikateľ prevádzkujúci živnostník, ktorý nevyužíva predajňu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len Oprávnený podnikateľ) - fyzická osoba využívajúca predajňu, najmä nakupovanie v rozsahu, ktorý nesúvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z povahy kupovaného výrobku vyplýva, že pre ňu nemá odborný charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti. Privilegovaný podnikateľ pri vypĺňaní objednávkového formulára vyhlasuje, že objednávka nesúvisí s jeho profesijnou činnosťou - bude to ekvivalentné zaškrtnutiu políčka pod objednávkovým formulárom. Privilegovaný podnikateľ má právo odstúpiť od zmluvy za rovnakých podmienok ako spotrebiteľ.

 5. Obchod garantuje vrátenie sumy rovnajúcej sa cene tovaru do 10 pracovných dní rovnakými spôsobmi platby, ktoré kupujúci použil v pôvodnej transakcii, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne pre iné riešenie.

 

§5. Zásady ochrany osobných údajov a ochrany osobných údajov

V zmysle čl. 13 sek. 1 a sek. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (Osobné údaje všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), by sme vás chceli informovať, že:

 1. V zmysle čl. 13 sek. 1 a sek. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (Osobné údaje všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), by sme vás chceli informovať, že:

 2. Správcom osobných údajov Kupujúceho je PLT GROUP SP. Z O. O. Kontakt s osobou vykonávajúcou dozor nad spracúvaním osobných údajov v organizácii správcu je možný elektronickými prostriedkami.

 3. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, implementovanými Zásadami ochrany osobných údajov, v rozsahu a na účel potrebný na vznik, úpravu obsahu zmluvy, jej zmenu alebo ukončenie. a správne vykonávať elektronicky poskytované služby v rozsahu a na účel, ktorý je potrebný na splnenie oprávnených záujmov (legitímnych účelov) a spracúvanie neporušuje práva a slobody dotknutej osoby, ako aj v rozsahu a na účel, ktorý je v súlade s súhlas vyjadrený Kupujúcim, ak sa prihlásil napríklad k odberu noviniek.

 4. Príjemcami osobných údajov Kupujúceho budú spolupracovníci, logistika (vrátane kuriérskych spoločností), marketing.

 5. Osobné údaje Kupujúceho nebudú prenášané do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii.

 6. Osobné údaje Kupujúceho budú uchovávané po dobu trvania zmluvy, a po jej splnení alebo odvolaní súhlasu len v rozsahu domáhania sa prípadných nárokov na súde alebo ak nám vnútroštátne alebo európske predpisy alebo medzinárodné právo ukladá povinnosť údaje uchovávať. Správca má právo zdieľať osobné údaje Kupujúceho so subjektmi oprávnenými podľa platnej legislatívy (napr. orgány činné v trestnom konaní).

 7. Kupujúci má právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania.

 8. Kupujúci má právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov o Kupujúcom porušuje ustanovenia GDPR.

 9. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je podmienkou uzatvorenia zmluvy. Kupujúci je povinný ich poskytnúť a dôsledkom neposkytnutia osobných údajov bude nemožnosť uzavrieť a plniť zmluvu.

 10. Osobné údaje Kupujúceho nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom, a to ani formou profilovania.

 11. Správca zaviedol pseudonymizáciu, šifrovanie údajov a zaviedol kontrolu prístupu, vďaka čomu minimalizuje dopady možného narušenia bezpečnosti údajov. Osobné údaje spracúvajú iba osoby poverené správcom alebo spracovateľom, s ktorými správca úzko spolupracuje.

 12. PLT GROUP SP. Z O. O. používa tzv. cookies (cookies). Tieto súbory ukladá náš server do počítača Kupujúceho a poskytujú štatistické údaje o jeho činnosti, aby sme našu ponuku prispôsobili jeho individuálnym potrebám a vkusu. Kupujúci môže vo svojom webovom prehliadači kedykoľvek zakázať možnosť prijímania cookies. Viac informácií o súboroch cookie je k dispozícii na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl


§6. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky informácie, fotografie produktov a obchodné značky výrobcov sú chránené autorským právom. Je zakázané ich kopírovať a šíriť, používať na komerčné účely alebo prezentácie bez súhlasu vlastníkov.

 2. Všetky spory budú zmluvné strany riešené zmierom, a ak by takáto dohoda nebola možná, bude spor riešený príslušným súdom.

 3. Zadaním objednávky súhlasíte s ustanoveniami tohto poriadku.

 4. Informácie na stránke www.prirodateraz.sk nepredstavujú ponuky, ale iba návrh na ich predloženie.

 5. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú Nariadenia, platia ustanovenia zákona platné pre sídlo spoločnosti PLT GROUP SP. Z O. O.

 6. Starostlivosť o práva Spotrebiteľa je jednou z priorít podnikania PLT GROUP SP. Z O. O., preto ustanovenia týchto Nariadení nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva Spotrebiteľov podľa kogentných ustanovení Zákona a akékoľvek prípadné pochybnosti by mali byť vysvetlené v prospech Spotrebiteľa.

 

VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Adresát [tu by mal podnikateľ uviesť meno podnikateľa, úplnú poštovú adresu a, ak je k dispozícii, faxové číslo a e-mailovú adresu]

- týmto informujem / informujeme (*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce položky (*) zmluvy na dodávku nasledujúcich položiek (*) zmluvy na vykonanie nasledujúcich položiek (*) / za poskytnutie nasledujúcej služby (*)

- Dátum uzavretia zmluvy (*) / prijatia (*)

- meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

- Dátum

(*) Nepotrebné

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR (VZOR)

 


 

Mesto .................................. Dátum .....................................

Model alebo opis reklamovaného tovaru ...................................................................................

Číslo daňového dokladu / faktúry ...............................................................................................

Údaje reklamujúceho :

Meno a priezvisko......................................................................................................................

Adresa........................................................................................................................................

Názov používateľa ( login) ........................................................................................................

Kontaktný telefón .......................................................................................................................

E-mailová adresa.......................................................................................................................


 

Reklamačná sťažnosť:

Opis poškodenia / vady...............................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


 

Podpis reklamujúceho

....................................


 

Ładowanie...
Pridať
produktu

Záleží nám na vašom súkromí

Používame súbory cookie na analytické účely a aj na to, aby sme mohli prispôsobiť stránku vašim požiadavkám. Vďaka tomu môžeme zobrazovať reklamy, ktoré budú v súlade s vašimi požiadavkami a záujmami. Kliknutím „odsúhlasiť všetky“ môžete odsúhlasiť všetky súbory cookie. Ak chcete nastaviť súbory cookie podľa vlastných požiadaviek, stlačte „Nastaviť súbory cookie”. Viac informácií nájdete v Politike ochrany súkromia.

Nevyhnutné súbory cookie na správny chod stránky. Ich vypnutie je nemožné.
Súbory cookie, ktoré sa vzťahujú na vaše nastavenia, napr. na vami zvolený jazyk.
Súbory cookie, ktoré zhromažďujú údaje o aktivitách na stránke.
Súbory cookie, ktoré umožňujú zobrazenie dôležitých a zaujímavých reklám z hľadiska používateľa.
Súbory cookie, ktoré ešte neboli klasifikované.